Sra. Maria Sirvent Escrig

Tornar a la fitxa de Sra. Maria Sirvent Escrig

Declaració de béns (10/01/2018)

Capital mobiliari

Import aproximat de comptes corrents i altres dipòsits bancaris en la data de la declaració (inclou només la part corresponent al declarant)
Import: 6.720,93 €