I. Sr. José María Cano Navarro

Declaració de béns (12/01/2018)

Béns immobles

Tipus Drets sobre el bé % de propietat Títol d'adquisició Any d'adquisició
(aaaa)
Valor cadastral o preu d'adquisició (indiqueu el valor més alt)
Habitatge Propietat 50% Compravenda 2005 144.253,00 € 
Garatge Propietat 50% Compravenda 2005 6.000,00 € 

Capital mobiliari

Import aproximat de comptes corrents i altres dipòsits bancaris en la data de la declaració (inclou només la part corresponent al declarant)
Import: 4.373,74 €

Participacions en societats mercantils superiors al 10%

Nom de la societatParticipacióCàrrecs orgànicsValor
ECONOMISTAS JMCANO, SLP 75% ADMINISTRADOR 5.250,00 €
BIELCANO, SL 50% ADMINISTRADOR 1.500,00 €

Automòbils, embarcacions i altres vehicles de motor

Data d'adquisició
(dd/mm/aaaa)
Descripció
11/07/2006 BMW 116i 

Préstecs hipotecaris i altres crèdits

Classe de crèditQuantitat pendent d'amortitzar en la data de la declaració
HIPOTECA 85.515,12 €
ALTRES CRÈDITS 16.362,90 €