I. Sra. Blanca Victoria Navarro Pacheco

Declaració de béns (11/01/2018)

Béns immobles

Tipus Drets sobre el bé % de propietat Títol d'adquisició Any d'adquisició
(aaaa)
Valor cadastral o preu d'adquisició (indiqueu el valor més alt)
Habitatge Propietat 50% Compravenda 2015 175.000,00 € 
Habitatge Propietat 100% Compravenda 2007 601.000,00 € 
Altres immobles urbans Propietat 100% Donació 1994 166.600,00 € 
Altres immobles urbans Propietat 100% Donació 1994 87.213,00 € 
Altres immobles urbans Propietat 100% Donació 1994 87.213,00 € 
Altres immobles urbans Propietat 100% Donació 1994 87.213,00 € 

Capital mobiliari

Import aproximat de comptes corrents i altres dipòsits bancaris en la data de la declaració (inclou només la part corresponent al declarant)
Import: 12.000,00 €
Accions i altres tipus de béns anàlegs en la data de la declaració
Import: 1.000,00 €
Altres valors mobiliaris (títols públics, fons d'inversions etc.)
Valor Total: 6.800,00 €
Plans de pensions i assimilats
Valor Total: 21.056,00 €

Automòbils, embarcacions i altres vehicles de motor

Data d'adquisició
(dd/mm/aaaa)
Descripció
15/09/2016 Mercedes Clase A 

Préstecs hipotecaris i altres crèdits

Classe de crèditQuantitat pendent d'amortitzar en la data de la declaració
Péstamo hipotecario 276.388,54 €
Péstamo hipotecario 127.419,29 €