I. Sr. Ignacio Martín Blanco

Tornar a la fitxa d'I. Sr. Ignacio Martín Blanco

Declaració de béns (15/01/2018)

Capital mobiliari

Import aproximat de comptes corrents i altres dipòsits bancaris en la data de la declaració (inclou només la part corresponent al declarant)
Import: 625,54 €