I. Sr. Josep M. Jové Lladó

Tornar a la fitxa d'I. Sr. Josep M. Jové Lladó

Declaració de béns (22/02/2021)

Béns immobles

Tipus Drets sobre el bé % de propietat Títol d'adquisició Any d'adquisició
(aaaa)
Valor cadastral o preu d'adquisició (indiqueu el valor més alt)
Habitatge Propietat 50% Compravenda 2007 209.250,00 € 
Habitatge Propietat 25% Herència 1989 36.281,30 € 
Notes sobre la disponibilitat
Tots dos habitatges inclouen garatge. L'adquirit el 2007 és l'habitatge habitual i té un valor cadastral de 39.549,97€ (corresponent al 50% de la propietat)

Capital mobiliari

Import aproximat de comptes corrents i altres dipòsits bancaris en la data de la declaració (inclou només la part corresponent al declarant)
Import: 97.400,00 €
Accions i altres tipus de béns anàlegs en la data de la declaració
Import: 342,00 €
Altres valors mobiliaris (títols públics, fons d'inversions etc.)
Valor Total: 50.593,00 €
Plans de pensions i assimilats
Valor Total: 1.284,38 €

Automòbils, embarcacions i altres vehicles de motor

Data d'adquisició
(dd/mm/aaaa)
Descripció
07/02/2019 Volkswagen Tiguan