I. Sra. Marta Madrenas i Mir

Tornar a la fitxa d'I. Sra. Marta Madrenas i Mir

Declaració de béns (22/02/2021)

Béns immobles

Tipus Drets sobre el bé % de propietat Títol d'adquisició Any d'adquisició
(aaaa)
Valor cadastral o preu d'adquisició (indiqueu el valor més alt)
Habitatge Propietat 50% Altres 2017 9.401,27 € 
Notes sobre la disponibilitat
NUA PROPIETAT (sense usdefruit)

Capital mobiliari

Import aproximat de comptes corrents i altres dipòsits bancaris en la data de la declaració (inclou només la part corresponent al declarant)
Import: 24.000,00 €

Participacions en societats mercantils superiors al 10%

Nom de la societatParticipacióCàrrecs orgànicsValor
Espectacles i Vivències, S.L 99,99% Sòcia 167.990,00 €
New Tràmit Empresarial, S.L 25% Sòcia 750,00 €
Plans de pensions i assimilats
Valor Total: 17.000,00 €

Préstecs hipotecaris i altres crèdits

Classe de crèditQuantitat pendent d'amortitzar en la data de la declaració
Pèstec Hipotecàri 38.500,00 €