I. Sr. Lluís Font i Espinós

Tornar a la fitxa d'I. Sr. Lluís Font i Espinós

Declaració de béns (11/01/2018)

Béns immobles

Tipus Drets sobre el bé % de propietat Títol d'adquisició Any d'adquisició
(aaaa)
Valor cadastral o preu d'adquisició (indiqueu el valor més alt)
Habitatge Propietat 100% Herència 2014 268.500,00 € 
Habitatge Propietat 25% Herència 2014 250.000,00 € 
Habitatge Propietat 25% Herència 2014 33.500,00 € 
Habitatge Propietat 25% Herència 2014 50.000,00 € 
Habitatge Propietat 25% Herència 2014 45.700,00 € 
Habitatge Propietat 25% Herència 2014 50.000,00 € 
Habitatge Propietat 25% Herència 2014 21.700,00 € 
Habitatge Propietat 25% Herència 2014 22.700,00 € 
Habitatge Propietat 25% Herència 2014 50.000,00 € 
Habitatge Propietat 25% Herència 2014 9.200,00 € 
Habitatge Propietat 25% Herència 2014 35.000,00 € 
Habitatge Propietat 25% Herència 2014 36.000,00 € 
Local Propietat 12,5% Herència 2014 64.000,00 € 
Local Propietat 12,5% Herència 2014 33.500,00 € 
Local Propietat 12,5% Herència 2014 4.750,00 € 
Local Propietat 12,5% Herència 2014 27.500,00 € 
Local Propietat 12,5% Herència 2014 3.400,00 € 
Local Propietat 12,5% Herència 2014 3.600,00 € 

Capital mobiliari

Import aproximat de comptes corrents i altres dipòsits bancaris en la data de la declaració (inclou només la part corresponent al declarant)
Import: 9.370,71 €
Accions i altres tipus de béns anàlegs en la data de la declaració
Import: 3.026,99 €
Plans de pensions i assimilats
Valor Total: 4.686,38 €

Préstecs hipotecaris i altres crèdits

Classe de crèditQuantitat pendent d'amortitzar en la data de la declaració
Prèstec hipotecari 153.299,69 €