M. H. Sr. Joaquim Torra i Pla

Tornar a la fitxa de M. H. Sr. Joaquim Torra i Pla

Declaració de béns (11/01/2018)

Béns immobles

Tipus Drets sobre el bé % de propietat Títol d'adquisició Any d'adquisició
(aaaa)
Valor cadastral o preu d'adquisició (indiqueu el valor més alt)
Habitatge Propietat 50% Compravenda 1990 75.000,00 € 
Habitatge Propietat 50% Compravenda 2015 177.500,00 € 
Habitatge Propietat 100% Herència 2017 100.000,00 € 
Habitatge Propietat 100% Herència 2017 50.000,00 € 
Habitatge Propietat 100% Herència 2017 50.000,00 € 
Finca rústica Propietat 100% Herència 2017 3.005,00 € 

Capital mobiliari

Import aproximat de comptes corrents i altres dipòsits bancaris en la data de la declaració (inclou només la part corresponent al declarant)
Import: 165.000,00 €

Participacions en societats mercantils superiors al 10%

Nom de la societatParticipacióCàrrecs orgànicsValor
Acontravent Editors , S.L. 99% Director 19.000,00 €
Plans de pensions i assimilats
Valor Total: 90.000,00 €

Automòbils, embarcacions i altres vehicles de motor

Data d'adquisició
(dd/mm/aaaa)
Descripció
10/10/2017 OPEL MOKA 

Préstecs hipotecaris i altres crèdits

Classe de crèditQuantitat pendent d'amortitzar en la data de la declaració
CRÈDIT PERSONAL VEHICLE 12.000,00 €