H. Sra. Elsa Artadi i Vila

Tornar a la fitxa d'H. Sra. Elsa Artadi i Vila

Declaració de béns (22/02/2021)

Capital mobiliari

Import aproximat de comptes corrents i altres dipòsits bancaris en la data de la declaració (inclou només la part corresponent al declarant)
Import: 145.000,00 €