I. Sra. Aurora Madaula i Giménez

Declaració de béns (22/02/2021)

Capital mobiliari

Import aproximat de comptes corrents i altres dipòsits bancaris en la data de la declaració (inclou només la part corresponent al declarant)
Import: 50.000,00 €
Plans de pensions i assimilats
Valor Total: 12.000,00 €