M. H. Sra. Laura Borràs i Castanyer

Declaració de béns (22/02/2021)

Béns immobles

Tipus Drets sobre el bé % de propietat Títol d'adquisició Any d'adquisició
(aaaa)
Valor cadastral o preu d'adquisició (indiqueu el valor més alt)
Habitatge Propietat 50% Compravenda 1996 201.845,19 € 

Capital mobiliari

Import aproximat de comptes corrents i altres dipòsits bancaris en la data de la declaració (inclou només la part corresponent al declarant)
Import: 15.000,00 €

Títols que superen els 50.000 € en una mateixa entitat

Classe de títolEmissorNombreValor
Vida Patrimoni Catalana Occident 67.281,00 €
Altres valors mobiliaris (títols públics, fons d'inversions etc.)
Valor Total: 530,27 €
Plans de pensions i assimilats
Valor Total: 50.733,00 €

Automòbils, embarcacions i altres vehicles de motor

Data d'adquisició
(dd/mm/aaaa)
Descripció
04/09/2013 TOYOTA YARIS