I. Sr. Jordi Albert i Caballero

Declaració de béns (22/02/2021)

Béns immobles

Tipus Drets sobre el bé % de propietat Títol d'adquisició Any d'adquisició
(aaaa)
Valor cadastral o preu d'adquisició (indiqueu el valor més alt)
Habitatge Propietat 50% Compravenda 2017 300.000,00 € 

Capital mobiliari

Import aproximat de comptes corrents i altres dipòsits bancaris en la data de la declaració (inclou només la part corresponent al declarant)
Import: 13.273,42 €
Plans de pensions i assimilats
Valor Total: 667,07 €

Automòbils, embarcacions i altres vehicles de motor

Data d'adquisició
(dd/mm/aaaa)
Descripció
01/04/2009 Opel Insignia 
23/07/2018 Opel Corsa 

Préstecs hipotecaris i altres crèdits

Classe de crèditQuantitat pendent d'amortitzar en la data de la declaració
Crèdit hipotecari 214.443,02 €
Crèdit personal 8.492,35 €