I. Sra. María Francisca Valle Fuentes

Declaració de béns (29/03/2019)

Béns immobles

Tipus Drets sobre el bé % de propietat Títol d'adquisició Any d'adquisició
(aaaa)
Valor cadastral o preu d'adquisició (indiqueu el valor més alt)
Habitatge Propietat 50% Compravenda 2005 391.000,00 € 
Local Propietat 50% Compravenda 1999 82.939,67 € 
Habitatge Propietat 50% Herència 2017 160.000,00 € 
Notes sobre la disponibilitat
* Habitage per herència: pendent d' inscripció al Registre de la Propietat.

Capital mobiliari

Import aproximat de comptes corrents i altres dipòsits bancaris en la data de la declaració (inclou només la part corresponent al declarant)
Import: 70.000,00 €
Accions i altres tipus de béns anàlegs en la data de la declaració
Import: 2.400,00 €

Automòbils, embarcacions i altres vehicles de motor

Data d'adquisició
(dd/mm/aaaa)
Descripció
11/04/07 Mercedes Benz C-220 CDI 
11/12/14 Citroen HDI 90 Collect 
28/03/19 Mercedes Clase A  

Préstecs hipotecaris i altres crèdits

Classe de crèditQuantitat pendent d'amortitzar en la data de la declaració
Hipotecario 31.000,00 €