I. Sra. Adriana Delgado i Herreros

Declaració de béns (28/03/2018)

Béns immobles

Tipus Drets sobre el bé % de propietat Títol d'adquisició Any d'adquisició
(aaaa)
Valor cadastral o preu d'adquisició (indiqueu el valor més alt)
Habitatge Propietat 100% Compravenda 2009 121.676,15 € 
Notes sobre la disponibilitat
L'habitatge comprat al 2009 és de propietat al 50% fins que l'adquireixo al 100% per dissolució de condomini al febrer del 2017

Capital mobiliari

Import aproximat de comptes corrents i altres dipòsits bancaris en la data de la declaració (inclou només la part corresponent al declarant)
Import: 22.000,00 €
Accions i altres tipus de béns anàlegs en la data de la declaració
Import: 10.000,00 €

Participacions en societats mercantils superiors al 10%

Nom de la societatParticipacióCàrrecs orgànicsValor
Catemocions 10% Sòcia 350,00 €
Plans de pensions i assimilats
Valor Total: 350,00 €

Automòbils, embarcacions i altres vehicles de motor

Data d'adquisició
(dd/mm/aaaa)
Descripció
01/01/2003 Vehicle turisme Seat Ibiza 
12/01/2018 Vehicle Honda HRV 

Préstecs hipotecaris i altres crèdits

Classe de crèditQuantitat pendent d'amortitzar en la data de la declaració
Préstec hipotecari  137.000,00 €
Préstec personal 13.000,00 €