I. Sra. Rosa Maria Ibarra Ollé

Declaració de béns (08/01/2018)

Béns immobles

Tipus Drets sobre el bé % de propietat Títol d'adquisició Any d'adquisició
(aaaa)
Valor cadastral o preu d'adquisició (indiqueu el valor més alt)
Habitatge Propietat 50% Compravenda 2002 111.187,24 € 

Capital mobiliari

Import aproximat de comptes corrents i altres dipòsits bancaris en la data de la declaració (inclou només la part corresponent al declarant)
Import: 5.000,00 €
Plans de pensions i assimilats
Valor Total: 16.097,00 €

Automòbils, embarcacions i altres vehicles de motor

Data d'adquisició
(dd/mm/aaaa)
Descripció
01/12/2015 Fiat 500X 

Préstecs hipotecaris i altres crèdits

Classe de crèditQuantitat pendent d'amortitzar en la data de la declaració
Préstec Hipotecari 39.545,41 €