I. Sr. Carles Castillo Rosique

Tornar a la fitxa d'I. Sr. Carles Castillo Rosique

Declaració de béns (22/02/2021)

Béns immobles

Tipus Drets sobre el bé % de propietat Títol d'adquisició Any d'adquisició
(aaaa)
Valor cadastral o preu d'adquisició (indiqueu el valor més alt)
Habitatge Propietat 50% Compravenda 2003 144.000,00 € 
Garatge Propietat 50% Compravenda 2015 21.368,76 € 
Local Propietat 100% Altres 2004 10.072,82 € 

Capital mobiliari

Import aproximat de comptes corrents i altres dipòsits bancaris en la data de la declaració (inclou només la part corresponent al declarant)
Import: 1.000,00 €
Accions i altres tipus de béns anàlegs en la data de la declaració
Import: 2.000,00 €
Plans de pensions i assimilats
Valor Total: 25.000,00 €

Automòbils, embarcacions i altres vehicles de motor

Data d'adquisició
(dd/mm/aaaa)
Descripció
18/06/2019 Citroen DS4 

Préstecs hipotecaris i altres crèdits

Classe de crèditQuantitat pendent d'amortitzar en la data de la declaració
Préstec Hipotecari 46.784,62 €
Targetes de crèdit 5.500,00 €