I. Sr. Rafel Bruguera Batalla

Tornar a la fitxa d'I. Sr. Rafel Bruguera Batalla

Declaració de béns (08/01/2018)

Béns immobles

Tipus Drets sobre el bé % de propietat Títol d'adquisició Any d'adquisició
(aaaa)
Valor cadastral o preu d'adquisició (indiqueu el valor més alt)
Habitatge Propietat 50% Altres 2007 123.045,95 € 

Capital mobiliari

Import aproximat de comptes corrents i altres dipòsits bancaris en la data de la declaració (inclou només la part corresponent al declarant)
Import: 25.000,00 €
Plans de pensions i assimilats
Valor Total: 44.231,68 €

Automòbils, embarcacions i altres vehicles de motor

Data d'adquisició
(dd/mm/aaaa)
Descripció
30/03/2012 Peugeot 3008 híbrid 
16/09/2005 Ford Fiesta  
21/06/2006 Motocicleta Kimco 125 c.c. 

Préstecs hipotecaris i altres crèdits

Classe de crèditQuantitat pendent d'amortitzar en la data de la declaració
Préstec Hipotecari de 150.000€ per a la construcció de l'habitatge 89.619,27 €