I. Sra. Assumpta Escarp Gibert

Tornar a la fitxa d'I. Sra. Assumpta Escarp Gibert

Declaració de béns (08/01/2018)

Béns immobles

Tipus Drets sobre el bé % de propietat Títol d'adquisició Any d'adquisició
(aaaa)
Valor cadastral o preu d'adquisició (indiqueu el valor més alt)
Habitatge Propietat 50% Compravenda 2005 1.025.000,00 € 
Habitatge Propietat 50% Compravenda 1998 76.328,00 € 

Capital mobiliari

Import aproximat de comptes corrents i altres dipòsits bancaris en la data de la declaració (inclou només la part corresponent al declarant)
Import: 58.973,67 €
Altres valors mobiliaris (títols públics, fons d'inversions etc.)
Valor Total: 207.849,85 €
Plans de pensions i assimilats
Valor Total: 111.391,93 €

Préstecs hipotecaris i altres crèdits

Classe de crèditQuantitat pendent d'amortitzar en la data de la declaració
Préstec Hipotecari 124.308,85 €