I. Sra. Lorena Roldán Suárez

Tornar a la fitxa d'I. Sra. Lorena Roldán Suárez

Declaració de béns (09/01/2018)

Capital mobiliari

Import aproximat de comptes corrents i altres dipòsits bancaris en la data de la declaració (inclou només la part corresponent al declarant)
Import: 62.000,00 €