I. Sra. Susana Beltrán García

Declaració de béns (08/02/2018)

Béns immobles

Tipus Drets sobre el bé % de propietat Títol d'adquisició Any d'adquisició
(aaaa)
Valor cadastral o preu d'adquisició (indiqueu el valor més alt)
Habitatge Propietat 50% Compravenda 2004 349.000,00 € 

Capital mobiliari

Import aproximat de comptes corrents i altres dipòsits bancaris en la data de la declaració (inclou només la part corresponent al declarant)
Import: 10.000,00 €
Accions i altres tipus de béns anàlegs en la data de la declaració
Import: 984,00 €
Plans de pensions i assimilats
Valor Total: 1.797,00 €

Automòbils, embarcacions i altres vehicles de motor

Data d'adquisició
(dd/mm/aaaa)
Descripció
04/02/2014 Skoda Fabia Ellegance  

Préstecs hipotecaris i altres crèdits

Classe de crèditQuantitat pendent d'amortitzar en la data de la declaració
Péstamo hipotecario 191.807,00 €