I. Sra. Gemma Lienas Massot

Tornar a la fitxa d'I. Sra. Gemma Lienas Massot

Declaració de béns (22/02/2021)

Béns immobles

Tipus Drets sobre el bé % de propietat Títol d'adquisició Any d'adquisició
(aaaa)
Valor cadastral o preu d'adquisició (indiqueu el valor més alt)
Habitatge Propietat 50% Compravenda 1994 180.000,00 € 
Habitatge Propietat 50% Compravenda 2004 258.485,00 € 
Habitatge Propietat 50% Compravenda 2019 125.000,00 € 

Capital mobiliari

Import aproximat de comptes corrents i altres dipòsits bancaris en la data de la declaració (inclou només la part corresponent al declarant)
Import: 14.000,00 €
Accions i altres tipus de béns anàlegs en la data de la declaració
Import: 2.900,00 €

Participacions en societats mercantils superiors al 10%

Nom de la societatParticipacióCàrrecs orgànicsValor
REPÚBLICA DE CURSIVA, SL  71% SÒCIA 131.500,00 €
Altres valors mobiliaris (títols públics, fons d'inversions etc.)
Valor Total: 84.000,00 €
Plans de pensions i assimilats
Valor Total: 85.700,00 €

Préstecs hipotecaris i altres crèdits

Classe de crèditQuantitat pendent d'amortitzar en la data de la declaració
PRÉSTEC HIPOTECARI 15.000,00 €