I. Sr. Jordi Orobitg i Solé

Tornar a la fitxa d'I. Sr. Jordi Orobitg i Solé

Declaració de béns (16/06/2021)

Béns immobles

Tipus Drets sobre el bé % de propietat Títol d'adquisició Any d'adquisició
(aaaa)
Valor cadastral o preu d'adquisició (indiqueu el valor més alt)
Habitatge Propietat 50% Compravenda 1994 65.208,15 € 
Garatge Propietat 50% Compravenda 1996 9.245,50 € 
Habitatge Propietat 50% Compravenda 2015 337.500,00 € 
Altres immobles urbans Propietat 50% Compravenda 2000 77.230,06 € 
Notes sobre la disponibilitat
L'altre immoble urbà és el despatx professional o s'exerceix l'activitat professional de l'advocacia.

Capital mobiliari

Import aproximat de comptes corrents i altres dipòsits bancaris en la data de la declaració (inclou només la part corresponent al declarant)
Import: 19.000,00 €
Accions i altres tipus de béns anàlegs en la data de la declaració
Import: 0,00 €
Plans de pensions i assimilats
Valor Total: 152.136,54 €

Automòbils, embarcacions i altres vehicles de motor

Data d'adquisició
(dd/mm/aaaa)
Descripció
27/05/2011 Motocicleta Honda PCX 125 cc 
23/12/2013 Nissan Juke 
12/06/2021 Nissan Qashqai 

Préstecs hipotecaris i altres crèdits

Classe de crèditQuantitat pendent d'amortitzar en la data de la declaració
Hipotecari sobre l?habitatge principal. 229.000,00 €
Crèdit vehicle 15.000,00 €

Altres consideracions

Responc del 50 % del préstec hipotecari