I. Sr. Josep Maria Forné i Febrer

Declaració de béns (12/01/2018)

Capital mobiliari

Import aproximat de comptes corrents i altres dipòsits bancaris en la data de la declaració (inclou només la part corresponent al declarant)
Import: 185.000,00 €
Accions i altres tipus de béns anàlegs en la data de la declaració
Import: 25.000,00 €

Participacions en societats mercantils superiors al 10%

Nom de la societatParticipacióCàrrecs orgànicsValor
Forné Febrer,S.L.(patrimonial-familiar) 45% Administrador 158.161,00 €
Altres valors mobiliaris (títols públics, fons d'inversions etc.)
Valor Total: 100.000,00 €
Plans de pensions i assimilats
Valor Total: 25.000,00 €

Automòbils, embarcacions i altres vehicles de motor

Data d'adquisició
(dd/mm/aaaa)
Descripció
15/07/2013 BMW X1