I. Sra. Anna Caula i Paretas

Tornar a la fitxa d'I. Sra. Anna Caula i Paretas

Declaració de béns (10/01/2018)

Béns immobles

Tipus Drets sobre el bé % de propietat Títol d'adquisició Any d'adquisició
(aaaa)
Valor cadastral o preu d'adquisició (indiqueu el valor més alt)
Habitatge Propietat 50% Compravenda 1997 35.550,00 € 
Habitatge Propietat 50% Altres 2014 67.500,00 € 
Habitatge Propietat 50% Compravenda 2002 56.000,00 € 
Habitatge Propietat 30% Altres 2014 43.500,00 € 
Habitatge Propietat 100% Compravenda 2011 123.000,00 € 
Habitatge Propietat 60% Compravenda 2012 96.000,00 € 
Habitatge Propietat 50% Compravenda 2017 45.000,00 € 
Notes sobre la disponibilitat
L'Habitatge comprat el 1997 és un despatx professional (el 2014 l'adquireix per dissolució/adjudicació)
L'Habitatge comprat el 2002 és la vivenda habitual (el 2014 l'adquireix per dissolució/adjudicació)

Capital mobiliari

Import aproximat de comptes corrents i altres dipòsits bancaris en la data de la declaració (inclou només la part corresponent al declarant)
Import: 59.000,00 €
Accions i altres tipus de béns anàlegs en la data de la declaració
Import: 39.211,00 €

Participacions en societats mercantils superiors al 10%

Nom de la societatParticipacióCàrrecs orgànicsValor
Espais de lleure i esport SL 50% Administradora solidària 1.502,50 €
Altres valors mobiliaris (títols públics, fons d'inversions etc.)
Valor Total: 48.000,00 €
Plans de pensions i assimilats
Valor Total: 28.600,00 €

Automòbils, embarcacions i altres vehicles de motor

Data d'adquisició
(dd/mm/aaaa)
Descripció
23/12/2009 Vehicle - Toyota Verso