I. Sr. Eduardo Reyes i Pino

Tornar a la fitxa d'I. Sr. Eduardo Reyes i Pino

Declaració de béns (28/11/2019)

Capital mobiliari

Import aproximat de comptes corrents i altres dipòsits bancaris en la data de la declaració (inclou només la part corresponent al declarant)
Import: 2,75 €
Plans de pensions i assimilats
Valor Total: 446,75 €

Automòbils, embarcacions i altres vehicles de motor

Data d'adquisició
(dd/mm/aaaa)
Descripció
29/05/2009 Moto