I. Sr. J. Lluís Salvadó Tenesa

Declaració de béns (22/02/2021)

Béns immobles

Tipus Drets sobre el bé % de propietat Títol d'adquisició Any d'adquisició
(aaaa)
Valor cadastral o preu d'adquisició (indiqueu el valor més alt)
Habitatge Propietat 100% Compravenda 1995 47.607,04 € 
Habitatge Propietat 50% Compravenda 2015 175.000,00 € 
Habitatge Propietat 50% Compravenda 2005 139.072,47 € 
Notes sobre la disponibilitat
De l'habitatge comprat al 2005 està indicat el valor cadastral ja que vaig comprar el terreny i posteriorment vaig construir l'habitatge.

Capital mobiliari

Import aproximat de comptes corrents i altres dipòsits bancaris en la data de la declaració (inclou només la part corresponent al declarant)
Import: 15.780,50 €
Accions i altres tipus de béns anàlegs en la data de la declaració
Import: 3.895,00 €
Plans de pensions i assimilats
Valor Total: 1.267,00 €

Automòbils, embarcacions i altres vehicles de motor

Data d'adquisició
(dd/mm/aaaa)
Descripció
1/01/2008 Audi A4