H. Sra. Alba Vergés i Bosch

Tornar a la fitxa d'H. Sra. Alba Vergés i Bosch

Declaració de béns (22/02/2021)

Béns immobles

Tipus Drets sobre el bé % de propietat Títol d'adquisició Any d'adquisició
(aaaa)
Valor cadastral o preu d'adquisició (indiqueu el valor més alt)
Habitatge Propietat 50% Compravenda 2012 102.800,00 € 
Garatge Propietat 50% Compravenda 2012 5.600,00 € 
Garatge Propietat 50% Compravenda 2012 5.600,00 € 

Capital mobiliari

Import aproximat de comptes corrents i altres dipòsits bancaris en la data de la declaració (inclou només la part corresponent al declarant)
Import: 117.989,00 €
Plans de pensions i assimilats
Valor Total: 7.977,36 €

Préstecs hipotecaris i altres crèdits

Classe de crèditQuantitat pendent d'amortitzar en la data de la declaració
Préstec hipotecari 8.966,46 €