I. Sr. Ferran Pedret i Santos

Tornar a la fitxa d'I. Sr. Ferran Pedret i Santos

Declaració de béns (22/02/2021)

Béns immobles

Tipus Drets sobre el bé % de propietat Títol d'adquisició Any d'adquisició
(aaaa)
Valor cadastral o preu d'adquisició (indiqueu el valor més alt)
Habitatge Propietat 100% Compravenda 2018 415.000,00 € 
Notes sobre la disponibilitat
Habitatge adquirit a Barcelona ciutat per servir com a domicili familiar

Capital mobiliari

Import aproximat de comptes corrents i altres dipòsits bancaris en la data de la declaració (inclou només la part corresponent al declarant)
Import: 25.778,00 €
Plans de pensions i assimilats
Valor Total: 24.057,86 €

Automòbils, embarcacions i altres vehicles de motor

Data d'adquisició
(dd/mm/aaaa)
Descripció
16/10/2017 CITROËN C4 

Préstecs hipotecaris i altres crèdits

Classe de crèditQuantitat pendent d'amortitzar en la data de la declaració
CRÈDIT AL CONSUM 1.778,37 €
Préstec hipotecari 289.501,54 €
Préstecs de familiars per a l'adquisició de l'habitatge 102.067,26 €

Altres consideracions

Els préstecs de familiars per a l'adquisició de l'habitatge estan constituïts en escriptura pública i s'ha presentat la corresponent liquidació davant l'Agència Tributària de Catalunya.