I. Sra. Eva Granados Galiano

Tornar a la fitxa d'I. Sra. Eva Granados Galiano

Declaració de béns (02/01/2018)

Béns immobles

Tipus Drets sobre el bé % de propietat Títol d'adquisició Any d'adquisició
(aaaa)
Valor cadastral o preu d'adquisició (indiqueu el valor més alt)
Habitatge Propietat 100% Compravenda 2000 148.519,16 € 

Capital mobiliari

Import aproximat de comptes corrents i altres dipòsits bancaris en la data de la declaració (inclou només la part corresponent al declarant)
Import: 34.900,00 €
Altres valors mobiliaris (títols públics, fons d'inversions etc.)
Valor Total: 15.000,00 €
Plans de pensions i assimilats
Valor Total: 12.643,00 €

Automòbils, embarcacions i altres vehicles de motor

Data d'adquisició
(dd/mm/aaaa)
Descripció
28/06/2011 Toyota Aygo 

Préstecs hipotecaris i altres crèdits

Classe de crèditQuantitat pendent d'amortitzar en la data de la declaració
Crèdit Hipotecari 10.552,18 €