I. Sra. Carmen de Rivera i Pla

Tornar a la fitxa d'I. Sra. Carmen de Rivera i Pla

Declaració de béns (09/01/2018)

Béns immobles

Tipus Drets sobre el bé % de propietat Títol d'adquisició Any d'adquisició
(aaaa)
Valor cadastral o preu d'adquisició (indiqueu el valor més alt)
Habitatge Propietat 100% Compravenda 1975 159.626,24 € 
Habitatge Propietat 100% Compravenda 1989 96.831,41 € 
Garatge Propietat 100% Compravenda 1999 18.349,47 € 
Finca rústica Propietat 25% Herència 1996 61.360,68 € 

Capital mobiliari

Import aproximat de comptes corrents i altres dipòsits bancaris en la data de la declaració (inclou només la part corresponent al declarant)
Import: 18.850,00 €
Accions i altres tipus de béns anàlegs en la data de la declaració
Import: 600,00 €

Participacions en societats mercantils superiors al 10%

Nom de la societatParticipacióCàrrecs orgànicsValor
ESTUDI JURÍDIC BARCELONA, S.L. 20% SÒCIA 600,00 €
Plans de pensions i assimilats
Valor Total: 156.447,00 €

Préstecs hipotecaris i altres crèdits

Classe de crèditQuantitat pendent d'amortitzar en la data de la declaració
Prèstec hipotecari 1 63.505,00 €
Prèstec hipotecari 2 37.050,00 €
Prèstec hipotecari 3 1.320,00 €