H. Sr. Ramon Espadaler i Parcerisas

Declaració de béns (22/03/2018)

Béns immobles

Tipus Drets sobre el bé % de propietat Títol d'adquisició Any d'adquisició
(aaaa)
Valor cadastral o preu d'adquisició (indiqueu el valor més alt)
Habitatge Propietat 50% Herència 2002 65.477,00 € 
Habitatge Propietat 100% Compravenda 1993 59.977,84 € 
Altres immobles urbans Propietat 50% Herència 2002 30.300,00 € 

Capital mobiliari

Import aproximat de comptes corrents i altres dipòsits bancaris en la data de la declaració (inclou només la part corresponent al declarant)
Import: 57.000,00 €
Accions i altres tipus de béns anàlegs en la data de la declaració
Import: 7.400,00 €
Plans de pensions i assimilats
Valor Total: 74.000,00 €

Automòbils, embarcacions i altres vehicles de motor

Data d'adquisició
(dd/mm/aaaa)
Descripció
21/03/2018 Toyota Prius