H. Sr. Ferran Mascarell i Canalda

Declaració de béns (04/02/2020)

Béns immobles

Tipus Drets sobre el bé % de propietat Títol d'adquisició Any d'adquisició
(aaaa)
Valor cadastral o preu d'adquisició (indiqueu el valor més alt)
Habitatge Propietat 100% Compravenda 1995 321.602,00 € 

Capital mobiliari

Import aproximat de comptes corrents i altres dipòsits bancaris en la data de la declaració (inclou només la part corresponent al declarant)
Import: 178.000,00 €
Accions i altres tipus de béns anàlegs en la data de la declaració
Import: 1.800,00 €

Participacions en societats mercantils superiors al 10%

Nom de la societatParticipacióCàrrecs orgànicsValor
Benestar i Qualitat 51% cap 1.500,00 €
Plans de pensions i assimilats
Valor Total: 150.000,00 €

Automòbils, embarcacions i altres vehicles de motor

Data d'adquisició
(dd/mm/aaaa)
Descripció
05/08/2017 Mercedes Benz GLC 250 2017