I. Sra. M. Assumpció Laïlla Jou

Declaració de béns (22/02/2021)

Béns immobles

Tipus Drets sobre el bé % de propietat Títol d'adquisició Any d'adquisició
(aaaa)
Valor cadastral o preu d'adquisició (indiqueu el valor més alt)
Habitatge Altres 0% Altres 2020 500.000,00 € 
Notes sobre la disponibilitat
l'habitatge és un cessió d'ús familiar

Capital mobiliari

Import aproximat de comptes corrents i altres dipòsits bancaris en la data de la declaració (inclou només la part corresponent al declarant)
Import: 84.000,00 €
Accions i altres tipus de béns anàlegs en la data de la declaració
Import: 6.900,00 €
Plans de pensions i assimilats
Valor Total: 16.000,00 €

Automòbils, embarcacions i altres vehicles de motor

Data d'adquisició
(dd/mm/aaaa)
Descripció
05/06/2017 toyota rav 4 

Altres béns i drets i obres d'art que superen individualment els 10.000 €

DescripcióValor
Donació de l?usdefruit temporal (3 anys) d'1/3 d?un local comercial a Barcelona 20.000,00 €

Préstecs hipotecaris i altres crèdits

Classe de crèditQuantitat pendent d'amortitzar en la data de la declaració
Prèstec hipotecàri 97.500,00 €