I. Sr. Alejandro Fernández Álvarez

Declaració de béns (22/02/2021)

Béns immobles

Tipus Drets sobre el bé % de propietat Títol d'adquisició Any d'adquisició
(aaaa)
Valor cadastral o preu d'adquisició (indiqueu el valor més alt)
Habitatge Propietat 100% Compravenda 2002 95.000,00 € 
Finca rústica Propietat 33% Herència 2020 1.000,00 € 
Finca rústica Propietat 33% Herència 2020 1.000,00 € 
Finca rústica Propietat 33% Herència 2020 1.000,00 € 
Altres immobles urbans Propietat 33% Herència 2020 15.000,00 € 

Capital mobiliari

Import aproximat de comptes corrents i altres dipòsits bancaris en la data de la declaració (inclou només la part corresponent al declarant)
Import: 30.000,00 €

Automòbils, embarcacions i altres vehicles de motor

Data d'adquisició
(dd/mm/aaaa)
Descripció
26/04/2012 Mazda CX7 

Préstecs hipotecaris i altres crèdits

Classe de crèditQuantitat pendent d'amortitzar en la data de la declaració
Préstec hipotecari 7.500,00 €