H. Sr. Antoni Comín Oliveres

Tornar a la fitxa d'H. Sr. Antoni Comín Oliveres

Declaració de béns (11/01/2018)

Béns immobles

Tipus Drets sobre el bé % de propietat Títol d'adquisició Any d'adquisició
(aaaa)
Valor cadastral o preu d'adquisició (indiqueu el valor més alt)
Finca rústica Propietat 14,28% Herència 2012 25.418,00 € 

Capital mobiliari

Import aproximat de comptes corrents i altres dipòsits bancaris en la data de la declaració (inclou només la part corresponent al declarant)
Import: 3.838,92 €
Accions i altres tipus de béns anàlegs en la data de la declaració
Import: 40,88 €