I. Sra. Aurora Carbonell i Abella

Declaració d'activitats i càrrecs públics (23/07/2019)

Càrrecs públics i llocs de treball ocupats actualment en el sector públic

Càrrecs públics

Entitat, administració, organisme o empresa públicaCàrrecRègim de dedicació
Ajuntament de Sitges Alcaldessa Exclusiva 

Llocs de treball ocupats en el sector públic

Administració, entitat, corporació o empresaNaturalesa de la relacióSituació
Departament Economia i Coneixement Funcionari/ària de carrera Declaració de serveis especials