I. Sra. Glòria Freixa i Vilardell

Declaració d'activitats i càrrecs públics (21/05/2019)

Càrrecs públics i llocs de treball ocupats actualment en el sector públic

Llocs de treball ocupats en el sector públic

Administració, entitat, corporació o empresaNaturalesa de la relacióSituació
AUTORITAT CATALANA DE PROTECCIÓ DE DADES  Funcionari/ària interí/ina Excedència especial