I. Sra. Montserrat Macià i Gou

Declaració d'activitats i càrrecs públics (23/01/2018)

Càrrecs públics i llocs de treball ocupats actualment en el sector públic

Llocs de treball ocupats en el sector públic

Administració, entitat, corporació o empresaNaturalesa de la relacióSituació
Universitat de Lleida  Personal laboral, fix o temporal  
Fundació Pública Institut d'Estudis llerdencs de la Diputació de Lleida Funcionari/ària de carrera Declaració de serveis especials