I. Sra. Assumpta Escarp Gibert

Tornar a la fitxa d'I. Sra. Assumpta Escarp Gibert

Declaració d'activitats i càrrecs públics (22/02/2021)

Càrrecs públics i llocs de treball ocupats actualment en el sector públic

Llocs de treball ocupats en el sector públic

Administració, entitat, corporació o empresaNaturalesa de la relacióSituació
Universitat Autònoma de Barcelona Funcionari/ària de carrera Declaració de serveis especials 
Consorci Parc Salut Mar Personal laboral, fix o temporal Excedència especial