Tramitacions closes: Comissió d'Afers Institucionals

Pàgina 1 de 1

  • Acord de modificació de diferents articles i de derogació d'un article dels Estatuts de règim i govern interiors del Parlament de Catalunya

  • Proposta d'acord de modificació de la disposició transitòria cinquena dels Estatuts de règim i govern interior del Parlament de Catalunya

  • Proposta d'acord de modificació dels Estatuts del règim i el govern interiors del Parlament de Catalunya

  • Proposta d'acord de derogació de l'article 79 dels Estatuts del règim i el govern interiors del Parlament

  • Proposta d'acord de modificació de l'article 19 dels ERGI per a transformar la Direcció d'Estudis Parlamentaris en el Departament de Gestió Documental i Recursos d'Informació

  • Proposta d'acord de modificació de l'article 32 dels ERGI, relatiu a l'estructura de l'Oïdoria de Comptes i Tresoreria, i addició d'una disposició addicional, la cinquena, per a crear l'escala especial de tècnics superiors econòmics

  • Proposta d'acord de modificació de l'article 23 dels ERGI, relatiu al Departament de Comunicació

  • Proposta d'acord de modificació de la disposició addicional segona dels ERGI amb relació al Cos de Tècnics Superiors de l'Administració Parlamentària i de la disposició transitòria segona dels ERGI, relativa al desenvolupament de l'estructura administrativa

  • Proposta d'acord de modificació dels Estatuts del règim i el govern interiors del Parlament de Catalunya amb relació a la regulació de la percepció per antiguitat

Pàgina 1 de 1

Cerca bàsica dins d'aquesta secció