Tramitacions closes: Comissió d'Afers Institucionals

Pàgina 1 de 2

Següent

 • Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre els àmbits de col·laboració i coordinació amb els ens locals en el context de la crisi sanitària provocada per la Covid-19, especialment pel que fa a les residències per a gent gran

 • Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre l'evolució del nombre de denúncies per violència masclista durant l'estat d'alarma, el nombre d'ajudes i les mesures de reforç de la protecció de les víctimes en situació de confinament amb els agressors prestades durant aquest període

 • Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre les mesures per a garantir una coordinació real amb els ajuntaments per a afrontar l'emergència de la Covid-19

 • Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre les mesures adoptades per a prevenir la violència masclista durant el confinament i per a atendre les situacions d'urgència i l'acolliment de víctimes

 • Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre la reactivació del sector de l'esport quan acabi el confinament provocat per la Covid-19

 • Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre el finançament municipal amb relació als efectes sanitaris, socials i econòmics de la Covid-19 i sobre la coordinació amb les administracions

 • Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre l'eficiència de la declaració d'estat d'alarma i la consegüent invasió de competències pel Govern espanyol

 • Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre l'impacte de les mesures adoptades en les dones davant la crisi de la Covid-19, especialment en el col·lectiu de dones en situació de més vulnerabilitat

 • Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre la funció dels mitjans de comunicació en la crisi de la Covid-19

 • Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre la coordinació amb els ens locals en l'adopció i l'aplicació de les mesures davant la crisi de la Covid-19 i sobre les necessitats que han manifestat

 • Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre l'adopció de mesures per a incorporar els recursos sanitaris privats a la sanitat pública, per a posar en mans públiques els serveis bàsics i els recursos estratègics i per a posar la producció i l'economia al servei de les persones

 • Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre la validesa del projecte actual de pressupostos de la Generalitat ateses les circumstàncies davant la pandèmia de Covid-19

 • Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre si la situació sanitària davant la pandèmia de Covid-19 pot ésser gestionada sense el suport recíproc amb el Govern espanyol i els d'altres comunitats autònomes

 • Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre si hi ha hagut imprevisió en la compra de material sanitari al gener i febrer del 2020 per a afrontar la pandèmia de Covid-19

 • Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre les restriccions pressupostàries que ha adoptat el Departament de la Presidència davant de la crisi sanitària

 • Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre l'import anual atorgat als consells esportius en el període 2014-2017

 • Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre els criteris en què s'ha basat per a prestar assistència a l'Assemblea d'Electes de Catalunya

 • Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre les accions amb què ha concretat la col·laboració amb l'Assemblea d'Electes de Catalunya

 • Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre la col·laboració amb l'Assemblea d'Electes de Catalunya

 • Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre si existeix cap conveni amb l'Assemblea d'Electes de Catalunya

 • Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre el marc de relacions que té amb l'Assemblea d'Electes de Catalunya

 • Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre la naturalesa jurídica de l'Assemblea d'Electes de Catalunya

 • Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre els criteris en què s'ha basat per a prestar assistència al Consell per la República

 • Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre les accions amb què ha concretat la col·laboració amb el Consell per la República

 • Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre la col·laboració amb el Consell per la República

 • Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre si existeix cap conveni amb el Consell per la República

 • Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre el marc de relacions que té amb el Consell per la República

 • Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre la naturalesa jurídica del Consell per la República

 • Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre si defensarà la seva posició institucional davant una associació que s'autoanomeni "consell per la república"

 • Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre la relació institucional que establiria amb una associació que s'autoanomenés "consell per la república"

 • Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre la potencial creació d'una associació que s'autoanomeni "consell per la república"

 • Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre si defensarà la posició institucional del Parlament davant una associació que s'autoanomeni "assemblea d'electes"

 • Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre la relació institucional que establiria amb una associació que s'autoanomenés "assemblea d'electes"

 • Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre la potencial creació d'una associació que s'autoanomeni "assemblea d'electes"

 • Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre l'atribució al Consell per la República de funcions executives o potestats reglamentàries reservades al Govern

 • Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre l'atribució de funcions del Govern al Consell per la República

 • Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre el cost de la posada en marxa i les fonts de finançament del Consell per la República

 • Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre l'encaix normatiu, la naturalesa, l'àmbit d'actuació, la composició, les funcions i els mecanismes de funcionament del Consell per la República

 • Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre la data i el mecanisme de creació del Consell per la República

 • Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre la intenció de crear el Consell per la República

 • Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre l'atribució a una assemblea de càrrecs electes de la representativitat dels ciutadans reservada al Parlament

 • Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre l'atribució de funcions del Parlament a una assemblea de càrrecs electes

 • Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre el cost de la posada en marxa i les fonts de finançament de l'assemblea de càrrecs electes

 • Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre l'encaix normatiu, la naturalesa, l'àmbit d'actuació, la composició, les funcions i els mecanismes de funcionament de l'assemblea de càrrecs electes

 • Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre la data i el mecanisme de creació de l'assemblea de càrrecs electes

 • Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre la intenció de crear una assemblea de càrrecs electes

 • Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre la continuïtat de subvencionar el préstec hipotecari signat amb Acció Cultural del País Valencià i la Institució Cívica i de Pensament Joan Fuster per la compra de l'edifici El Siglo

 • Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre les presumptes pressions del director de Comunicació Exterior de la Generalitat a corresponsals estrangers amb referència al procés el 2017

 • Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre el pagament d'observadors internacionals per al referèndum de l'1 d'octubre de 2017

 • Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre l'enviament de correus i articles a un grup de WhatsApp per a influir en la corresponsal del diari Le Monde amb relació al referèndum de l'1 d'octubre

Pàgina 1 de 2

Següent

Cerca bàsica dins d'aquesta secció