Tramitacions closes: Comissió de Drets Socials

Pàgina 1 de 2

Següent

 • Control del compliment de la Resolució 928/XIV, sobre l'assistència jurídica als espais Barnahus

 • Control del compliment de la Resolució 835/XIV, sobre les dades relatives a les persones amb discapacitat intel·lectual

 • Control del compliment de la Resolució 834/XIV, sobre la inclusió dels centres d'atenció especialitzada a la Cartera de serveis socials

 • Control del compliment de la Resolució 813/XIV, sobre la regulació de la protecció del model familiar monoparental i l'equiparació de les categories de família monoparental i de família nombrosa pel que fa a bonificacions

 • Control del compliment de la Resolució 790/XIV, sobre la millora del sistema administratiu de la xarxa de serveis d'atenció precoç

 • Control del compliment de la Resolució 789/XIV, sobre la millora del finançament dels centres de desenvolupament infantil i atenció precoç

 • Control del compliment de la Resolució 764/XIV, sobre la construcció d'un centre de dia a Vilaller

 • Control del compliment de la Resolució 725/XIV, sobre el servei d'atenció integral en l'àmbit rural

 • Control del compliment de la Resolució 724/XIV, sobre la construcció d'un equipament per a l'atenció de la gent gran a la Seu d'Urgell

 • Control del compliment de la Resolució 592/XIV, sobre la formació del cos docent per a donar una resposta educativa a l'alumnat amb trastorn de l'espectre autista

 • Control del compliment de la Resolució 583/XIV, sobre la construcció d'una residència pública per a gent gran a Barberà del Vallès

 • Control del compliment de la Resolució 582/XIV, sobre la residència i centre de dia de Barberà del Vallès

 • Control del compliment de la Resolució 581/XIV, sobre l'atenció a les persones amb autisme

 • Control del compliment de la Resolució 580/XIV, sobre el desplegament reglamentari de la Llei 25/2015, del voluntariat i de foment de l'associacionisme

 • Control del compliment de la Resolució 579/XIV, sobre la formació per a la conscienciació en accessibilitat a la Generalitat i als organismes que en depenen

 • Control del compliment de la Resolució 528/XIV, sobre el servei de suport a l'autonomia a la pròpia llar

 • Control del compliment de la Resolució 481/XIV, sobre les donacions per a l'adquisició d'aliments destinats a les persones en situació d'exclusió social

 • Control del compliment de la Resolució 478/XIV, sobre la inversió en els serveis assistencials i habitacionals per a gent gran de Badia del Vallès

 • Control del compliment de la Resolució 477/XIV, sobre la senyalització dels espais públics amb pictogrames per a millorar la qualitat de vida de les persones amb trastorn de l'espectre autista

 • Control del compliment de la Resolució 462/XIV, sobre el Centre de Dia Els Cirerers, de Sant Joan Despí

 • Control del compliment de la Resolució 455/XIV, sobre els mecanismes d'inspecció dels recursos residencials

 • Control del compliment de la Resolució 454/XIV, sobre el reconeixement de la discapacitat per a les persones amb esclerosi lateral amiotròfica

 • Control del compliment de la Resolució 417/XIV, sobre l'establiment del servei de llar amb suport a les comarques de l'Alt Pirineu i Aran

 • Control del compliment de la Resolució 416/XIV, sobre l'elaboració d'un pla de xoc per a la millora de l'atenció a la dependència i la reducció de les llistes d'espera

 • Control del compliment de la Resolució 390/XIV, sobre l'enfortiment del sistema de serveis socials

 • Control del compliment de la Resolució 374/XIV, sobre el reconeixement i l'impuls de l'habitatge cooperatiu en cessió d'ús

 • Control del compliment de la Resolució 373/XIV, sobre l'actualització de les dades relatives a la renda garantida de ciutadania

 • Control del compliment de la Resolució 372/XIV, sobre l'elaboració d'un estudi del sistema de seguretat social sobre la base de la recomanació primera del Pacte de Toledo

 • Control del compliment de la Resolució 371/XIV, sobre el foment de l'acolliment familiar

 • Control del compliment de la Resolució 262/XIV, sobre l'ampliació de places de centre de dia a Tremp

 • Control del compliment de la Resolució 151/XIV, sobre la reducció de les llistes d'espera en dependència

 • Control del compliment de la Resolució 150/XIV, sobre el Contracte programa de serveis socials 2022-2026

 • Control del compliment de la Resolució 149/XIV, sobre les condicions laborals dels treballadors dels centres de protecció de menors de gestió concertada i delegada

 • Control del compliment de la Resolució 148/XIV, sobre la tramitació del projecte de llei de foment de l'associacionisme

 • Control del compliment de la Resolució 115/XIV, sobre el model de treball protegit

 • Control del compliment de la Resolució 114/XIV, sobre l'equiparació de les famílies monoparentals amb les famílies nombroses

 • Control del compliment de la Resolució 113/XIV, sobre les dades de beneficiaris de la Llei 39/2006, de promoció de l'autonomia personal i l'atenció a les persones en situació de dependència

 • Control del compliment de la Resolució 112/XIV, sobre l'actualització de la Cartera de serveis socials

 • Control del compliment de la Resolució 93/XIV, sobre les residències de referència per a persones grans sordes

 • Control del compliment de la Resolució 92/XIV, sobre l'aprovació del reglament de la Llei 13/2014, d'accessibilitat

 • Control del compliment de la Resolució 91/XIV, sobre l'actualització de la informació referent als joves extutelats per la Generalitat

 • Control del compliment de la Resolució 90/XIV, sobre la bonificació del cent per cent de l'entrada als espais culturals de l'acompanyant d'una persona amb discapacitat

 • Control del compliment de la Resolució 79/XIV, sobre la implantació de serveis tècnics de punt de trobada

 • Control del compliment de la Resolució 78/XIV, sobre l'ampliació de la xarxa de centres d'acollida d'urgència

 • Control del compliment de la Resolució 77/XIV, sobre l'atenció als infants més vulnerables davant la crisi de la Covid-19

 • Control del compliment de la Resolució 76/XIV, sobre l'avaluació i l'abordatge de la malnutrició infantil

 • Control del compliment de la Resolució 75/XIV, sobre la construcció de dues residències i un centre de dia per a gent gran al barri de la Marina, a Barcelona

 • Control del compliment de la Resolució 64/XIV, sobre la construcció d'una residència i centre de dia al barri de Sant Pere Nord, de Terrassa

 • Control del compliment de la Resolució 63/XIV, sobre el pagament dels deutes pendents als centres residencials

 • Control del compliment de la Resolució 62/XIV, sobre la creació d'un registre de persones en situació de soledat no desitjada

Pàgina 1 de 2

Següent

Cerca bàsica dins d'aquesta secció