Ponències de Comissió d'Economia i Hisenda (CEH)

Ponència: Projecte de llei de contractes de serveis a les persones

Grup Parlamentari de Ciutadans
Grup Parlamentari de Junts per Catalunya
Grup Parlamentari Republicà
Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar
Grup Parlamentari de Catalunya en Comú Podem
Grup Mixt
Lletrat
 • Sr. Ferran Domínguez García

  Alta: 11/12/2018

Ponència: Proposició de llei de redacció d'un text refós de les disposicions legals en matèria de tributs cedits per l'Estat

Grup Parlamentari de Ciutadans
Grup Parlamentari de Junts per Catalunya
Grup Parlamentari Republicà
Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar
Grup Parlamentari de Catalunya en Comú Podem
Grup Mixt
Lletrat
 • Sr. Ferran Domínguez García

  Alta: 13/03/2019

Ponència: Proposició de llei per la qual s'autoritza la delegació legislativa per a refondre la normativa legal vigent en matèria de tributs cedits

Grup Parlamentari de Ciutadans
Grup Parlamentari de Junts per Catalunya
Grup Parlamentari Republicà
Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar
Grup Parlamentari de Catalunya en Comú Podem
Grup Mixt
Lletrat
 • Sr. Ferran Domínguez García

  Alta: 13/03/2019

Ponència: Projecte de llei de modificació de la Llei 16/2017, de l'1 d'agost, del canvi climàtic, pel que fa a l'impost sobre les emissions de diòxid de carboni dels vehicles de tracció mecànica

Grup Parlamentari de Ciutadans
Grup Parlamentari de Junts per Catalunya
Grup Parlamentari Republicà
Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar
Grup Parlamentari de Catalunya en Comú Podem
Grup Mixt
Lletrat
 • Sr. Ferran Domínguez García

  Alta: 03/12/2019

Ponència: Projecte de llei de mesures fiscals, financeres, administratives i del sector públic i de creació de l'impost sobre les instal·lacions que incideixen en el medi ambient

Grup Parlamentari de Ciutadans
Grup Parlamentari de Junts per Catalunya
Grup Parlamentari Republicà
Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar
Grup Parlamentari de Catalunya en Comú Podem
Grup Mixt
Lletrada
 • Sra. Clara Marsan Raventós

  Alta: 18/02/2020

Gestor parlamentari
 • Sr. Frederic Solé Ivern

  Alta: 18/02/2020