Ponències de Comissió d'Afers Institucionals (CAI)

Ponència: Proposició de llei d'estabilització de les treballadores i els treballadors del sector públic

Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar
Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana
Grup Parlamentari de Junts per Catalunya
Grup Parlamentari de VOX en Cataluña
Grup Parlamentari de la Candidatura d'Unitat Popular - Un Nou Cicle per Guanyar
Grup Parlamentari d'En Comú Podem
Grup Parlamentari de Ciutadans
Grup Mixt
Lletrat
 • Sr. Xavier Muro i Bas

  Alta: 16/01/2023

  Substitueix a: Sr. Mario Núñez Martínez

Ponència: Projecte de llei de mesures urgents per a la reducció de la temporalitat, de foment de la promoció interna i d'agilització de la cobertura de llocs de treball amb persones funcionàries de carrera

Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar
Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana
Grup Parlamentari de Junts per Catalunya
Grup Parlamentari de VOX en Cataluña
Grup Parlamentari de la Candidatura d'Unitat Popular - Un Nou Cicle per Guanyar
Grup Parlamentari d'En Comú Podem
Grup Parlamentari de Ciutadans
Grup Mixt
Lletrat Major
 • Sr. Miquel Lluís Palomares Amat

  Alta: 30/03/2023

Ponència: Projecte de llei d'elaboració de disposicions normatives

Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar
Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana
Grup Parlamentari de Junts per Catalunya
Grup Parlamentari de VOX en Cataluña
Grup Parlamentari de la Candidatura d'Unitat Popular - Un Nou Cicle per Guanyar
Grup Parlamentari d'En Comú Podem
Grup Parlamentari de Ciutadans
Grup Mixt
Lletrat
 • Sr. Miquel Lluís Palomares Amat

  Alta: 26/10/2023

Assessor lingüístic
 • Sr. Joan Ramon Fibla i Sancho

  Alta: 26/10/2023

 • Sra. Marta Payà Canals

  Alta: 26/10/2023

Gestor parlamentari
 • Sra. Anna Andreu Argente del Castillo

  Alta: 26/10/2023

 • Sra. Maria José Bello i Ruiz

  Alta: 26/10/2023

Ponència: Projecte de llei de la comunicació audiovisual de Catalunya

Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar
Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana
Grup Parlamentari de Junts per Catalunya
Grup Parlamentari de VOX en Cataluña
Grup Parlamentari de la Candidatura d'Unitat Popular - Un Nou Cicle per Guanyar
Grup Parlamentari d'En Comú Podem
Grup Parlamentari de Ciutadans
Grup Mixt
Lletrat
 • Sr. Antoni Bayona Rocamora

  Alta: 02/11/2023

Gestor parlamentari
 • Sra. Anna Andreu Argente del Castillo

  Alta: 02/11/2023

 • Sra. Maria José Bello i Ruiz

  Alta: 02/11/2023