Relació de preguntes a respondre oralment en el Ple

Ple del Parlament

Dia:
Dimecres, 22 de maig de 2013
Hora:
10:00h
Lloc:
Saló de sessions

Caràcter de la sessió:
ordinària

Preguntes al president de la Generalitat

 • 130

  Pregunta al president de la Generalitat a respondre oralment en el Ple sobre la situació política i social (Tram. 317-00047/10)

  David Fernàndez i Ramos, del Grup Mixt

  Substanciació.

 • 140

  Pregunta al president de la Generalitat a respondre oralment en el Ple sobre la situació política (Tram. 317-00043/10)

  Albert Rivera Díaz, del Grup Parlamentari de Ciutadans

  Substanciació.

 • 150

  Pregunta al president de la Generalitat a respondre oralment en el Ple sobre la situació política (Tram. 317-00044/10)

  Joan Herrera Torres, del Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa

  Substanciació.

 • 160

  Pregunta al president de la Generalitat a respondre oralment en el Ple sobre la situació política (Tram. 317-00049/10)

  Alícia Sánchez-Camacho i Pérez, del Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya

  Substanciació.

 • 170

  Pregunta al president de la Generalitat a respondre oralment en el Ple sobre la situació política (Tram. 317-00048/10)

  Maurici Lucena i Betriu, del Grup Parlamentari Socialista

  Substanciació.

 • 180

  Pregunta al president de la Generalitat a respondre oralment en el Ple sobre els darrers esdeveniments polítics (Tram. 317-00045/10)

  Marta Rovira i Vergés, del Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana de Catalunya

  Substanciació.

 • 190

  Pregunta al president de la Generalitat a respondre oralment en el Ple sobre els darrers esdeveniments polítics (Tram. 317-00046/10)

  Jordi Turull i Negre, del Grup Parlamentari de Convergència i Unió

  Substanciació.