Relació de preguntes a respondre oralment en el Ple

Ple del Parlament

Dia:
Dimecres, 22 de maig de 2013
Hora:
10:00h
Lloc:
Saló de sessions

Caràcter de la sessió:
ordinària

Preguntes al Govern

 • 10

  Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre els acords amb els agents socials (Tram. 310-00082/10)

  Josep Enric Millo i Rocher, del Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya

  Substanciació.

 • 20

  Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre els costos derivats del Consell Assessor per a la Transició Nacional (Tram. 310-00083/10)

  Josep Enric Millo i Rocher, del Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya

  Substanciació.

 • 30

  Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre els pressupostos del 2013 (Tram. 310-00080/10)

  Maurici Lucena i Betriu, del Grup Parlamentari Socialista

  Substanciació.

 • 40

  Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre el consorci recreatiu i turístic de Vila-seca i Salou (Tram. 310-00081/10)

  Maurici Lucena i Betriu, del Grup Parlamentari Socialista

  Substanciació.

 • 50

  Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre l'homenatge a la División Azul tributat per la delegada del Govern espanyol (Tram. 310-00079/10)

  Quim Arrufat Ibáñez, del Grup Mixt

  Substanciació.

 • 60

  Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre la decisió de diversos ajuntaments d'ingressar els tributs estatals a l'Agència Tributària de Catalunya (Tram. 310-00072/10)

  Jordi Cañas Pérez, del Grup Parlamentari de Ciutadans

  Substanciació.

 • 70

  Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre la contribució del Pla de màrqueting turístic de l'Agència Catalana de Turisme al desenvolupament del sector (Tram. 310-00076/10)

  Jordi Turull i Negre, del Grup Parlamentari de Convergència i Unió

  Substanciació.

 • 80

  Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre les mesures adoptades i previstes davant les prospeccions d'urani a l'Anoia (Tram. 310-00077/10)

  Jordi Turull i Negre, del Grup Parlamentari de Convergència i Unió

  Substanciació.

 • 90

  Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre els atacs a la llengua i la cultura catalanes (Tram. 310-00078/10)

  Jordi Turull i Negre, del Grup Parlamentari de Convergència i Unió

  Substanciació.

 • 100

  Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre el projecte BCN World (Tram. 310-00073/10)

  Hortènsia Grau Juan, del Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa

  Substanciació.

 • 110

  Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre les retallades del Govern de l'Estat en matèria de dependència (Tram. 310-00074/10)

  Pere Bosch Cuenca, del Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana de Catalunya

  Substanciació.

 • 120

  Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre els treballs del Consell Assessor per a la Transició Nacional (Tram. 310-00075/10)

  Marta Rovira i Vergés, del Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana de Catalunya

  Substanciació.