Convocatòria

Ple del Parlament

Dia:
Dimecres, 7 de novembre de 2018
Hora:
10:00h
Lloc:
Saló de sessions

Caràcter de la sessió:
Sessió ordinària

Ordre del dia

 • 1

  Preguntes amb resposta oral.

 • 2

  Comunicació al Ple de la composició de les meses de les comissions (art. 49.2 del Reglament).

 • 3

  Projecte de pressupost del Parlament de Catalunya per al 2019* (Tram. 230-00001/12)

  Mesa ampliada

  Debat i votació.

 • 4

  Projecte de pressupostos del Consell de Garanties Estatutàries, de la Sindicatura de Comptes i del Síndic de Greuges per al 2019* (Tram. 230-00002/12)

  Mesa ampliada

  Debat i votació.

 • 5

  Informe del Síndic de Greuges titulat "La vulneració de drets fonamentals i llibertats públiques en ocasió de la reacció penal a l'1 d'octubre i l'aplicació de l'article 155 CE" (Tram. 360-00004/12)

  Síndic de Greuges

  Presentació de l'informe.

  (Informe: BOPC, 95, 17)

 • 6

  Decret llei 5/2018, del 16 d'octubre, sobre l'increment retributiu per al 2018 i el règim de millores de la prestació econòmica d'incapacitat temporal aplicable al personal del sector públic (Tram. 203-00005/12)

  Govern de la Generalitat

  Debat i votació sobre la validació o derogació del decret llei.

 • 7

  Projecte de llei de contractes de serveis a les persones (Tram. 200-00003/12)

  Govern de la Generalitat

  Debat de totalitat.

  (Text presentat: BOPC, 136, 7)

 • 8

  Projecte de llei de creació de l'Agència de Salut Pública de Catalunya (Tram. 200-00004/12)

  Govern de la Generalitat

  Debat de totalitat.

  (Text presentat: BOPC, 136, 33)

 • 9

  Proposició de llei de lluita contra la corrupció i protecció dels denunciants (Tram. 202-00017/12)

  Grup Parlamentari de Ciutadans

  Debat de totalitat.

  (Text presentat: BOPC, 100, 18)

 • 10

  Proposició de llei de protecció integral dels alertadors en l'àmbit competencial de la Generalitat (Tram. 202-00022/12)

  Grup Parlamentari de Junts per Catalunya, Grup Parlamentari Republicà, Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar, Grup Parlamentari de Catalunya en Comú Podem i Subgrup Parlamentari de la Candidatura d'Unitat Popular - Crida Constituent

  Debat de totalitat.

  (Text presentat: BOPC, 118, 10)

 • 11

  Proposta de resolució de creació d'una comissió d'estudi de les polítiques per al millorament de la qualitat de vida de la gent gran (Tram. 252-00010/12)

  Grup Parlamentari de Ciutadans

  Debat i votació.

 • 12

  Interpel·lació al Govern sobre la política fiscal (Tram. 300-00032/12)

  Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar

  Substanciació.

 • 13

  Interpel·lació al Govern sobre les conseqüències de les normes imposades pels mercats financers respecte a les polítiques públiques (Tram. 300-00034/12)

  Subgrup Parlamentari de la Candidatura d'Unitat Popular - Crida Constituent

  Substanciació.

 • 14

  Interpel·lació al Govern sobre el Pacte nacional per a la societat digital (Tram. 300-00035/12)

  Grup Parlamentari de Junts per Catalunya

  Substanciació.

 • 15

  Interpel·lació al Govern sobre les condicions laborals dels treballadors del sector turístic (Tram. 300-00036/12)

  Yolanda López Fernández, del Grup Parlamentari de Catalunya en Comú Podem

  Substanciació.

 • 16

  Interpel·lació al Govern sobre la desprotecció social (Tram. 300-00037/12)

  Grup Parlamentari de Ciutadans

  Substanciació.

 • 17

  Interpel·lació al Govern sobre el tracte dispensat als interns dels centres penitenciaris catalans (Tram. 300-00038/12)

  Grup Parlamentari de Ciutadans

  Substanciació.

 • 18

  Interpel·lació al Govern sobre el col·lapse dels jutjats especialitzats en clàusules sòl (Tram. 300-00040/12)

  Grup Parlamentari Republicà

  Substanciació.

 • 19

  Interpel·lació al Govern sobre la venda d'armes (Tram. 300-00039/12)

  Grup Parlamentari Republicà

  Substanciació.

 • 20

  Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre les polítiques de seguretat relatives al dret a la propietat privada (Tram. 302-00020/12)

  Subgrup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya

  Debat i votació.

  (Presentació: BOPC, 188, 9)

 • 21

  Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre les infraestructures que són competència de la Generalitat (Tram. 302-00017/12)

  Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar

  Debat i votació.

  (Presentació: BOPC, 188, 6)

 • 22

  Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre les infraestructures i el transport públic (Tram. 302-00019/12)

  Grup Parlamentari de Catalunya en Comú Podem

  Debat i votació.

  (Presentació: BOPC, 188, 8)

 • 23

  Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre la igualtat d'oportunitats en el temps educatiu (Tram. 302-00018/12)

  Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar

  Debat i votació.

  (Presentació: BOPC, 188, 7)

 • 24

  Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre l'acció exterior i la transparència (Tram. 302-00021/12)

  Grup Parlamentari de Ciutadans

  Debat i votació.

  (Presentació: BOPC, 188, 10)

 • 25

  Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre l'Agenda 2030 per al desenvolupament sostenible (Tram. 302-00022/12)

  Grup Parlamentari Republicà

  Debat i votació.

  (Presentació: BOPC, 188, 11)

 • 26

  Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre els plans exteriors d'emergència de les centrals nuclears (Tram. 302-00023/12)

  Grup Parlamentari Republicà

  Debat i votació.

  (Presentació: BOPC, 188, 13)

 • 27

  Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre la seguretat viària (Tram. 302-00024/12)

  Grup Parlamentari de Junts per Catalunya

  Debat i votació.

  (Presentació: BOPC, 188, 15)

 • 28

  Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre la garantia de l'exercici dels drets fonamentals a l'espai públic (Tram. 302-00025/12)

  Grup Parlamentari de Ciutadans

  Debat i votació.

  (Presentació: BOPC, 188, 16)

Nota: * La inclusió d'aquests dos punts està supeditada a la seva aprovació en una propera reunió de la Mesa ampliada.