Convocatòria

Ple del Parlament

Dia:
Dimecres, 10 d'octubre de 2018
Hora:
10:00h
Lloc:
Saló de sessions

Caràcter de la sessió:
Sessió ordinària

Ordre del dia

 • 1

  Preguntes amb resposta oral.

  (Seran substanciades el 10 d'octubre, a les 10.00 h.)

 • 2

  Comunicació al Ple de la composició de les meses de les comissions (art. 49.2 del Reglament).

 • 3

  Debat general sobre la priorització de l'agenda social i la recuperació de la convivència (Tram. 255-00001/12)

  Grup Parlamentari de Ciutadans

  Substanciació.

 • 4

  Proposició de llei de modificació de la Llei 14/2017, del 20 de juliol, de la renda garantida de ciutadania (Tram. 202-00010/12)

  Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar

  Debat i votació de la proposta de tramitació en lectura única i de les esmenes presentades.

  (Text presentat: BOPC, 73, 4; esmenes presentades: BOPC, 129, 8)

 • 5

  Proposta de resolució de creació d'una comissió d'estudi sobre els drets civils i polítics (Tram. 252-00009/12)

  Mesa del Parlament

  Debat i votació.

 • 6

  Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre la transició energètica (Tram. 302-00006/12)

  Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar

  Debat i votació.

  (Presentació: BOPC, 125, 10; esmenes: BOPC, 129, 16)

 • 7

  Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre la política sanitària (Tram. 302-00007/12)

  Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar

  Debat i votació.

  (Presentació: BOPC, 125, 11; esmenes: BOPC, 129, 22)

 • 8

  Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre els serveis d'atenció a la primera infància (Tram. 302-00008/12)

  Grup Parlamentari de Catalunya en Comú Podem

  Debat i votació.

  (Presentació: BOPC, 125, 13; esmenes: BOPC, 129, 25)

 • 9

  Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre els mitjans de comunicació públics de la Generalitat (Tram. 302-00009/12)

  Subgrup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya

  Debat i votació.

  (Presentació: BOPC, 125, 14; esmenes: BOPC, 129, 30)

 • 10

  Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre turisme (Tram. 302-00010/12)

  Grup Parlamentari de Ciutadans

  Debat i votació.

  (Presentació: BOPC, 125, 15; esmenes: BOPC, 129, 30)

 • 11

  Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre l'ocupació d'immobles per a dur-hi a terme activitats il·legals (Tram. 302-00011/12)

  Grup Parlamentari de Ciutadans

  Debat i votació.

  (Presentació: BOPC, 125, 17; esmenes: BOPC, 129, 33)