Convocatòria

Ple del Parlament

Dia:
Dimecres, 12 de juliol de 2017
Hora:
10:00h
Lloc:
Saló de sessions

Caràcter de la sessió:
Sessió ordinària

Ordre del dia

 • 1

  Preguntes amb resposta oral.

  (Seran substanciades el 12 de juliol, a les 10.00 h.)

 • 2

  Compareixença del president de la Generalitat davant el Parlament per a donar compte de les modificacions en la composició del Govern (Tram. 350-00003/11)

  President de la Generalitat

  Substanciació.

 • 3

  Projecte de llei de creació de l'Agència de Ciberseguretat de Catalunya (Tram. 200-00010/11)

  Comissió d'Afers Institucionals

  Debat i votació del dictamen de la Comissió, de les esmenes reservades i, si escau, de les esmenes subsegüents al dictamen del Consell de Garanties Estatutàries

  (Text presentat: BOPC, 201, 11; esmenes a la totalitat: BOPC, 233, 7; esmenes presentades: BOPC, 338, 11; informe: BOPC, 411, 8; dictamen: BOPC, 420, 3; dictamen del Consell de Garanties Estatutàries: BOPC, 458, 73)

 • 4

  Proposició de llei de la renda garantida de ciutadania establerta per l'article 24.3 de l'Estatut d'autonomia de Catalunya (Tram. 202-00009/10)

  Comissió de Treball

  Debat i votació del dictamen de la Comissió.

  (Obertura de la tramitació: BOPC, 43, 142; esmenes presentades: BOPC, 599, 3; esmenes presentades: BOPC, 74, 4; informe: BOPC, 455, 3; dictamen: BOPC, 455, 98)

 • 5

  Decret llei 3/2017, del 27 de juny, de mesures urgents per a la celebració d'eleccions a les cambres oficials de comerç, indústria, serveis i navegació de Catalunya i constitució dels seus òrgans de govern (Tram. 203-00010/11)

  Govern de la Generalitat

  Debat i votació sobre la validació o derogació del decret llei.

 • 6

  Interpel·lació al Govern sobre els abusos sexuals i la salut (Tram. 300-00191/11)

  Grup Parlamentari de Catalunya Sí que es Pot

  Substanciació.

 • 7

  Interpel·lació al Govern sobre la política fiscal i la protecció de dades (Tram. 300-00192/11)

  Grup Parlamentari de Ciutadans

  Substanciació.

 • 8

  Interpel·lació al Govern sobre l'acció del Govern de l'onzena legislatura (Tram. 300-00193/11)

  Grup Parlamentari de Ciutadans

  Substanciació.

 • 9

  Interpel·lació al Govern sobre l'habitatge (Tram. 300-00194/11)

  Grup Parlamentari Socialista

  Substanciació.

 • 10

  Interpel·lació al Govern sobre l'acció exterior (Tram. 300-00195/11)

  Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya

  Substanciació.

 • 11

  Interpel·lació al Govern sobre la islamofòbia (Tram. 300-00196/11)

  Grup Parlamentari de la Candidatura d'Unitat Popular - Crida Constituent

  Substanciació.

 • 12

  Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre una escola de qualitat i la igualtat d'oportunitats (Tram. 302-00168/11)

  Grup Parlamentari de Ciutadans

  Debat i votació.

  (Presentació: BOPC, 458, 59)

 • 13

  Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre la segregació escolar (Tram. 302-00173/11)

  Grup Parlamentari de la Candidatura d'Unitat Popular - Crida Constituent

  Debat i votació.

  (Presentació: BOPC, 458, 64)

 • 14

  Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre la qualitat de l'aire (Tram. 302-00169/11)

  Grup Parlamentari Socialista

  Debat i votació.

  (Presentació: BOPC, 458, 60)

 • 15

  Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre l'Agència Tributària de Catalunya (Tram. 302-00170/11)

  Grup Parlamentari Socialista

  Debat i votació.

  (Presentació: BOPC, 458, 61)

 • 16

  Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre el control de plagues als conreus (Tram. 302-00171/11)

  Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya

  Debat i votació.

  (Presentació: BOPC, 458, 62)

 • 17

  Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre la situació de les residències de gent gran (Tram. 302-00172/11)

  Grup Parlamentari de Catalunya Sí que es Pot

  Debat i votació.

  (Presentació: BOPC, 458, 63)