Convocatòria

Ple del Parlament

Dia:
Dimecres, 14 de juny de 2017
Hora:
10:00h
Lloc:
Saló de sessions

Caràcter de la sessió:
Sessió ordinària

Ordre del dia

 • 1

  Preguntes amb resposta oral.

  (Seran substanciades el 14 de juny, a les 10.00 h.)

 • 2

  Projecte de llei sobre les voluntats digitals i de modificació dels llibres segon i quart del Codi civil de Catalunya (Tram. 200-00024/11)

  Comissió de Justícia

  Debat i votació del dictamen de la Comissió.

  (Text presentat: BOPC, 352, 11; esmenes presentades: BOPC, 404, 17; informe: BOPC, 413, 7; dictamen: BOPC, 426, 12)

 • 3

  Compareixença del president de la Generalitat davant el Parlament per a donar compliment a la lletra "a" de la Moció 109/XI, sobre el balanç del primer any des de l'aprovació de la Resolució 17/XI, sobre la situació d'emergència social, la reactivació econòmica, la gestió pública i la necessitat d'una resposta institucional (Tram. 350-00002/11)

  President de la Generalitat

  Substanciació.

 • 4

  Proposició de llei de modificació urgent del text refós de la llei municipal de Catalunya en matèria de protecció de les municipalitzacions (Tram. 202-00060/11)

  Grup Parlamentari de la Candidatura d'Unitat Popular - Crida Constituent

  Debat de totalitat i votació de l'esmena a la totalitat.

  (Text presentat: BOPC, 406, 16)

 • 5

  Projecte de llei d'universalització de l'assistència sanitària, amb càrrec a fons públics, a través del Servei Català de la Salut (Tram. 200-00018/11)

  Comissió de Salut

  Debat i votació del dictamen de la Comissió.

  (Text presentat: BOPC, 239, 67; esmenes a la totalitat: BOPC, 268, 8; esmenes presentades: BOPC, 387, 3; informe: BOPC, 430, 23; dictamen: BOPC, 434, 3)

 • 6

  Interpel·lació al Govern sobre el turisme (Tram. 300-00179/11)

  Grup Parlamentari Socialista

  Substanciació.

 • 7

  Interpel·lació al Govern sobre les subvencions públiques als mitjans de comunicació privats (Tram. 300-00180/11)

  Grup Parlamentari de la Candidatura d'Unitat Popular - Crida Constituent

  Substanciació.

 • 8

  Interpel·lació al Govern sobre les pràctiques democràtiques de la Generalitat (Tram. 300-00181/11)

  Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya

  Substanciació.

 • 9

  Interpel·lació al Govern sobre la coeducació (Tram. 300-00182/11)

  Grup Parlamentari de Catalunya Sí que es Pot

  Substanciació.

 • 10

  Interpel·lació al Govern sobre el model sanitari (Tram. 300-00183/11)

  Grup Parlamentari de Ciutadans

  Substanciació.

 • 11

  Interpel·lació al Govern sobre els treballadors públics (Tram. 300-00184/11)

  Grup Parlamentari de Ciutadans

  Substanciació.

 • 12

  Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre el llibre i els creadors (Tram. 302-00154/11)

  Grup Parlamentari de Catalunya Sí que es Pot

  Debat i votació.

  (Presentació: BOPC, 432, 21)

 • 13

  Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre l'estratègia per a impulsar l'economia verda (Tram. 302-00155/11)

  Grup Parlamentari Socialista

  Debat i votació.

  (Presentació: BOPC, 432, 23)

 • 14

  Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre la planificació i la gestió de l'aeroport de Barcelona - el Prat (Tram. 302-00159/11)

  Grup Parlamentari de Junts pel Sí

  Debat i votació.

  (Presentació: BOPC, 432, 29)

 • 15

  Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre el metro a l'Hospitalet de Llobregat (Tram. 302-00161/11)

  Grup Parlamentari de Ciutadans

  Debat i votació.

  (Presentació: BOPC, 432, 32)

 • 16

  Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre el model de turisme (Tram. 302-00157/11)

  Grup Parlamentari de la Candidatura d'Unitat Popular - Crida Constituent

  Debat i votació.

  (Presentació: BOPC, 432, 25)

 • 17

  Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre les polítiques de suport a les famílies nombroses (Tram. 302-00156/11)

  Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya

  Debat i votació.

  (Presentació: BOPC, 432, 24)

 • 18

  Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre la protecció de la infància i l'adolescència (Tram. 302-00160/11)

  Grup Parlamentari de Ciutadans

  Debat i votació.

  (Presentació: BOPC, 432, 30)

 • 19

  Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre la llibertat d'expressió dels càrrecs electes i la separació de poders al Regne d'Espanya (Tram. 302-00158/11)

  Grup Parlamentari de Junts pel Sí

  Debat i votació.

  (Presentació: BOPC, 432, 26)